Открытка на романтический вечер


/ Просмотров: 93495
Закрыть ... [X]

Торго эсхэхэ басагатай, Тлэй хндэхэ хбтэй, Ерэхэдэмнай ехэ боложо, Ороходомнай олон боложо, Харанхыда хаража ядахагй, анаандаа хрэжэ, арбайанаа адхаха ритэй, Тогоондо багтахагй тлэй табижа, Тооложо барахагй ашанартай боложо байгты! Эдижэ байан эдеэгээр таалдангй байгты, Эдлэжэ байан зреэр дуталдангй байгты. Тлижэ байан галаа залираангй романтический уугты, Трэл айхан нютагтаа жаргажа уугты. ри хгэдээ ргэжэ, Уг удамаа ргэлжэллэгты. Аба эжыгээ хндэлжэ, Алдартань хргэгты. Алтан трэеэ найрлажа, Аша гушаяа эрхэллэгты. Алта мнг арадаа ргэлжэ ябагты. Аша гушаяа бэр дээрээ ргэжэ ябагты. Алта мнгр бэшэ.


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Поздравления на свадьбу своими словами в прозе Пожелание для осени

Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер Открытка на романтический вечер

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ